Verkoop Biologische wijn belemmerd door onnodige regelgeving

biologische wijn - wijngaardDe verkoop van biologische wijn wordt belemmerd door onnodige regelgeving lastig en kostbaar gemaakt. Dit stelt Peter van Houtert, stelt de voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW), naar aanleiding van de bekendmaking van het Tarievenblad 2013 van de Stichting Skal dat op 1 januari 2013 in werking is getreden. De tarieven, die Stichting Skal (een onafhankelijke organisatie voor toezicht op de biologische productie in Nederland), in opdracht van de Minister van Economische Zaken hanteert, belemmeren de verkoop van ‘biologische wijn’ volgens van Houtert.

Biologische wijn

Sinds 1 augustus 2012 is het door Europese regelgeving mogelijk om officieel biologische wijn te maken en te etiketteren. Stichting Skal is in Nederland verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Binnen de wijnbranche heerst er nogal wat onvrede over de kosten die hiermee gemoeid zijn. Deze kosten bestaan uit de verplichte registratie, de jaarlijkse bijdrage en de kosten voor inspectie van bedrijven die handelen in biologische wijn. Die kosten zijn respectievelijk .€519, €408 en minimaal €300.

De KVNW begrijpt dat (biologische) producten, zoals “biologische wijn”, aan bepaalde eisen moeten voldoen en is ook voor een verplichte registratie van ondernemingen die handelen in biologische producten. Wel vindt de KVNW het onacceptabel wanneer een wijn die als“biologisch” is gecertificeerd in een ander EU-land, in Nederland nogmaals beoordeeld moet worden.

biologische wijn - onnodige kostenBezwaren wijnbranche

Van Houtert: ,,Onze bezwaren richten zich primair op het feit dat flessen met “biologische wijn” die bijvoorbeeld in Frankrijk reeds als “biologisch” zijn gecertificeerd, in Nederland nogmaals aan een controle onderworpen worden. Wij zien het nut van gestelde voorwaarden niet in. Daarnaast vormen de inspectiekosten een regelrechte barrière voor marktdeelname. In onze optiek druist deze werkwijze in tegen de principes van de Europese markt. Producten uit een andere lidstaat worden in Nederland opnieuw aan een inspectie onderworpen. Het gevolg hiervan is dat de consumentenprijs van “biologische wijn” onnodig verhoogd wordt.”

Verstoring van de markt

De KVNW is van mening dat de huidige procedure niet alleen de handel in “biologische wijn” ontmoedigt maar ook de markt verstoort. De tarieven die gehanteerd worden, vormen een blokkade voor potentiële marktdeelnemers. Indirect ervaren ook leveranciers van “biologische wijn” de nadelige effecten doordat hun wijn in mindere mate in Nederland wordt afgenomen.

Van Houtert: ,,De Skal Tarieven die met deze extra controle gemoeid zijn, leiden er toe dat, met name kleine, wijnhandelaren de keuze maken om niet langer “biologische wijn” te verkopen. Dit leidt tot een verschraling van het aanbod en beperking van de consumentenkeuze”.

De KVNW pleit, gelet op bovenstaande constateringen alsmede het beperkte risicoprofiel van betrokken bedrijven, voor een apart toezichtregime op “biologische wijn”.

De KVNW is de enige landelijke branchevereniging van Nederlandse wijnimporteurs en groothandelaren. De leden van de KVNW zijn verantwoordelijk voor ruim 80% van de wijn die in Nederland wordt verhandeld. De bijna 120 leden van de KVNW staan voor professionaliteit, kwaliteit en duurzaamheid.

Bron: Persbericht KNVW

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Your email address will not be published.